775 167 079
general terms and conditions

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užití Rezervačního systému platného pro sportovní areál BB ARENA

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky a podmínky užití rezervačního systému platného pro sportovní areál (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

COURT a. s., provozovatel sportovního areálu BB ARENA

IČ: 275 67 079

DIČ: CZ 27567079

se sídlem: Praha 9, Letňany, Tupolevova 710, PSČ 199 00

společnost je zapsána v OR vedeném u MS Praha, oddíl B, vložka 10849

kontaktní údaje:

e-mail: info@bbarena.cz

telefon: 00420 775 167 079

web: www: bbarena.cz

(dále jen „provozovatel“ nebo „prodávající“)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „klient“ nebo „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní, resp. rezervačního systému umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: www: rezervace.bbarena.cz (dále jen „internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky jsou sepsány v českém jazyce a kupní smlouva se rovněž uzavírá v českém jazyce.

II. Informace o službách (zboží) a o cenách

1. Informace o službách a o zboží, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivých služeb a zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny služeb a zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny služeb a zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace služeb a zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb a zboží.

3. V internetovém obchodě, resp. v platném ceníku, jsou zveřejněny, pokud je to potřeba, také informace o nákladech spojených s konzumací služeb.

4. Případné slevy z kupní ceny služeb a zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, náklady na platební bránu), hradí kupující sám ze svého. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku služeb a zboží těmito způsoby:

● prostřednictvím svého zákaznického účtu, po předchozí registraci v internetovém obchodě,

● vyplněním potřebných údajů na recepci sportovního centra.

3. Při zadávání objednávky si klient vybere službu a způsob její úhrady (platby).

4. Před odesláním objednávky je klientu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko (ikonu) „objednat“, případně „zaplatit“. Registrací v internetovém obchodě, resp. v našem rezervačním systému, vyslovuje klient (kupující) svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle u nás platných zásad jejich zpracování. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem, resp. prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Okamžik odeslání tohoto potvrzení na klientu elektronickou adresu je okamžikem uzavření smlouvy. Přílohou tohoto potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je tedy uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže provozovatel, resp. prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté provozovatelem, jako prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně provozovatele, jako prodávajícího při uvedení ceny služeb nebo zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není provozovatel (prodávající) povinen dodat kupujícímu službu nebo zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu.

9. Provozovatel (prodávající) informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet a obsluha rezervačního systému

1. Na základě registrace klienta provedené v internetovém obchodě může klient přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může klient provádět objednávání služeb (případně i zboží). Klient může objednávat služby (zboží) také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání služeb je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny systémem požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání služeb (zboží) jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Klient není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může bez předchozího upozornění zrušit klientu uživatelský účet a to zejména v případě, když klient svůj uživatelský účet nevyužívá po delší dobu, či v případě, kdy klient poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

6. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7. Klient se zaregistruje anebo přihlásí do rezervačního systému. Bez toho není možné uskutečnit rezervaci prostřednictvím internetové aplikace. To platí i pro rezervace s využitím telefonního spojení. Případně lze provést výjimečně i rezervaci bez registrace tak, že klientu je umožněn po uhrazení vstupného, resp. ceny služby, přímý vstup do BB ARENY.

8. Po přihlášení do rezervačního systému je třeba zadat rezervaci, pokud bude klient mít v sytému uložen dostatečný depozit, který svou hodnotou bude krýt rezervaci, je proces rezervace u konce. Pokud klientův depozit není dostatečný, systém vyzve klienta k úhradě rezervace prostřednictvím platební brány GoPay. Po zaplacení je rezervace kompletní.

9. Systém umožňuje vložení depozitu anebo koupi Permanentky či Členství prostřednictvím platební brány GoPay. Po zvolení zamýšlené položky systém přesměruje klienta na platební bránu a po zaplacení se v účtu klienta v rezervačním systému objeví zvolená položka.

V. Depozit

1. Klient si buď prostřednictvím GoPay (on-line platby) přes webový rezervační systém anebo mobilní aplikaci anebo prostřednictvím recepce (hotovostně – cash anebo prostřednictvím platby platební kartou) vloží ke svému účtu v rezervačním systému peníze a tím pádem získá (v relaci k výši vloženého depozitu) následující benefity:

a. Vloženo: 300,-- Kč až 999,-- Kč - bez zvýhodnění, využije se k úhradě rezervace;

b. Vloženo: 1.000,-- Kč až 2.999,-- Kč - sleva 5% na badminton, Tenis, Stolní tenis – opět se používá k úhradě rezervace;

c. Vloženo: 3.000,-- Kč a více – sleva 10% na badminton, Tenis, Stolní tenis – opět se používá k úhradě rezervace.

2. Platnost depozitu je jeden rok ode dne jeho vložení. Rezervační systém upozorní klienta na jeho vyčerpání anebo exspiraci. Pokud klient vyčerpá depozit před koncem ročního období, ztrácí nárok na slevu dokud depozit opět nedoplní.

VI. Permanentka

1. Klient si může zakoupit tzv. Permanentku. Permanentka v sobě obsahuje tyto služby:

a. 6 hod. badminton,

b. 6 hod. tenis,

c. 5 hod. stolní tenis,

2. přičemž její celková cena činí 4.900,-- Kč. Platnost permanentky je jeden rok. Všechny ceny jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit parametry Permanentky bez dalšího. Taková změna se pak projeví v aktuálně platném ceníku (na adrese: bbarena.cz/cenik).

VII. Členství

1. Klient si může zakoupit i tzv. Členství v BB ARENĚ. Toto členství je možno zakoupit za cenu 10.000,-- Kč (cena je uvedena včetně platné sazby DPH).

2. Členství v BB ARENĚ zahrnuje:

a. 10% slevu z ceny na badminton, tenis, stolní tenis,

b. 10% slevu z ceny na nápoje a občerstvení zakoupené na recepci,

c. 10% slevu z ceny na badmintonové plastové míče, tenisové míče, badmintonové rakety a vybavení včetně oblečení a obuvi,

d. zdarma k zapůjčení ručník,

e. zdarma zapůjčení 1 ks rakety na badminton či tenis,

f. Slevu 10% na vstup do soukromé rodinné šatny.

3. Veškeré již zkonzumované služby se budou odečítat z tohoto vloženého depozitu. Klient bude v předstihu upozorněn na jeho exspiraci anebo vyčerpání.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit parametry Členství v BB ARENĚ bez dalšího. Taková změna se pak projeví v aktuálně platném ceníku (na adrese: bbarena.cz/cenik).

VIII. Rodinná šatna

1. Klient si může zaplatit užití soukromé šatny, jejíž užití pro něj představuje přínos v podobě předem definovaných benefitů navíc. Systém rodinné šatny funguje v BB ARENĚ tak, že klient si rezervuje hodinu na badminton, tenis nebo stolní tenis a systém mu automaticky nabídne možnost rezervace těchto aktivit s využitím rodinné šatny, pokud je volná.

2. Klient může rodinnou šatnu využít 20 minut před začátkem své rezervace, během jeho rezervace je pro něj tato šatna blokována a potom ji může využít ještě po dobu dalších 20ti minut po skončení rezervace. Cena za takovýto blok činí 150,-- Kč. V ceně rodinné šatny je obsažena konzumace jednoho nápoje (voda perlivá, případně neperlivá) a použití ručníku a zajištěno je samozřejmě i soukromí.

3. Další rezervace této šatny je možná až po cca dalších 20ti minutách, kdy probíhá kontrola a případný úklid tohoto prostoru. Provozovatel si vyhrazuje určitý (krátký) čas určený k tomu, aby bylo možno rodinnou šatnu po předchozí návštěvě uklidit a připravit k dalšímu použití.

IX. Storno podmínky

1. Zrušení rezervace v době osmi a více hodin předem před zamýšlenou dobou návštěvy BB ARENY je bez poplatku. V tom případě rezervační systém vrátí již uhrazenou cenu služby na účet klienta anebo je doplní k jeho depozitu. Pokud bude rezervace zrušena v době kratší než osm hodin před zahájením konzumace služby, činí storno poplatek 100% ceny sjednané služby, k čemuž slouží on-line platba, kdy se tato částka odečte z klientova zákaznického účtu, resp. z jeho depozitu. Pokud bude rezervace zrušena z důvodu ležícího na straně provozovatele, v době kratší než osm hodin před začátkem rezervované služby, zavazuje se provozovatel klienta informovat o této skutečnosti a již uhrazenou částku vrátí na klientův zákaznický účet (k jeho depozitu).

2. Provozovatel může bez předchozího upozornění změnit klientovi číslo kurtu. Pokud by však mělo dojít ke změně času rezervace, zavazuje se provozovatel tuto změnu projednat s klientem v dostatečném předstihu před touto změnou.

X. Platební podmínky a dodání služby (zboží)

1. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby dle kupní smlouvy může klient (kupující) uhradit následujícími způsoby:

● bezhotovostně platební kartou,

● bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay,

● v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru služby na recepci sportovního areálu.

2. Společně s kupní cenou je klient povinen uhradit prodávajícímu další náklady spojené s poskytnutím služby ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s poskytnutím služby.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při konzumaci služby.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány GoPay postupuje klient podle pokynů tohoto poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit kupní cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od klienta předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před konzumací služby není zálohou.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit klientu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8. Služba (případně zboží) je kupujícímu dodána:

● osobním odběrem (konzumací služby) ve sportovním areálu,

● na adresu určenou kupujícím na objednávce, pokud se jedná o zboží.

9. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

10. Prodávající vystaví klientu daňový doklad, resp. účtenku splňující náležitosti daňového dokladu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Klient, resp. kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů, a sice

● ode dne převzetí zboží,

● ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

● ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Klient však nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy

● O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

● o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

● o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

● dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

● dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

● v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí klient (kupující) odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může klient (kupující) využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle klient (kupující) na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6. Klient (kupující), který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy s prodávajícím. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu provozovatel (prodávající) bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem.

8. Prodávající vrátí klientovi (kupujícímu) přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím klient (kupující) souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

9. Jestliže klient (kupující) zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající klientovi (kupujícímu) náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

10. Odstoupí-li klient (kupující) od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky klientovi (kupujícímu) dříve, než mu klient (kupující) zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

11. Zboží musí vrátit klient (kupující) prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku klienta na vrácení kupní ceny.

12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje klienta prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným klientem (kupujícím).

XII. Práva z vadného plnění, reklamace

1. Prodávající zodpovídá klientu (kupujícímu) za to, že poskytnutá služba nebo zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá klientovi (kupujícímu), že v době, kdy kupující zboží převzal

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Klient (kupující) je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

4. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li klient (kupující) prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

5. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění klientovi (kupujícímu) nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

6. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat

● výměnu za nové zboží,

● opravu zboží,

● přiměřenou slevu z kupní ceny,

● odstoupení od smlouvy.

7. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

● pokud má zboží podstatnou vadu,

● pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

● při větším počtu vad zboží.

8. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

9. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

10. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

11. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

12. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

13. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

14. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno. 15. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v sídle sportovního centra. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 16. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

17. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. 18. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

19. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

20. Volbu způsobu reklamace má kupující.

21. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XIII. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Klient (kupující) doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje klientu (kupujícímu) korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XIV. Osobní údaje

1. Všechny informace, které klient (kupující) při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud klient (kupující) nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o klientu (kupujícím) nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma

e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut.

2. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem u provozovatele uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

3. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Informaci o Zásadách zpracování osobních údajů v BB ARENĚ zde.

XV. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Provozovatel (prodávající) je oprávněn k prodeji služeb (a případně i zboží) na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi provozovatelem (prodávajícím) a klientem (kupujícím) se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Provozovatel (prodávající) není ve vztahu ke klientu (kupujícímu) vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám provozovatele (prodávajícího), zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží provozovateli (prodávajícímu). Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu provozovatele.

4. Provozovatel (prodávající) nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Klient (kupující) nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Klient (kupující) tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována provozovatelem (prodávajícím) v elektronické podobě (v jeho rezervačním systému) a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může provozovatel (prodávající) měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto obchodní podmínky (včetně podmínek užití rezervačního systému platného v BB ARENĚ) nabývají účinnosti dnem 11. srpna 2020

Zdeněk Coufal

Ředitel BB ARENA

Provozovatel

Návštěvní a provozní řád sportovního areálu BB ARENA

Provozovatel:

COURT a.s., se sídlem v Praze 9, Letňanech, Tupolevova 710, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce 10849, IČ: 27567079

Umístění areálu:

Tupolevova 710, 199 00 Praha 18

U Školy 430, Praha 10 Štěrboholy

Kontakty:

Letňany:

tel: +420 775 167 079
mail: recepce@bbarena.cz
info@ bbarena.cz

Štěrboholy:

tel: +420 737 371 816
mail: sterboholy@bbarena.cz
info@bbarena.cz

Provozní doba:

Pondělí 7 – 22 hod

Úterý 7 – 22 hod

Středa 7 – 22 hod

Čtvrtek 7 – 22 hod

Pátek 7 – 21:30 hod

Sobota 9 – 21 hod

Neděle 9 – 21 hod

Provozní doba se může měnit dle potřeby provozovatele.

I. Technický popis

Víceúčelové sportoviště BB ARENA (dále jen jako "BB ARENA") se nachází u objektu OC Letňany a druhé v městské části Štěrboholy. Jedná se o oplocený komplex sportovišť, administrativního zázemí a kavárny. Vstup do objektu je umožněn po dlážděném chodníku a komunikaci.

II. Víceúčelové sportoviště BB ARENA

1. BB ARENA (dále případně jen „zařízení“) byla vybudována především pro sportovní vyžití sportovních oddílů mládeže.

2. Volné kapacity tohoto sportoviště mohou být využívány i dalšími zájemci.

3. Provoz BB ARENY řídí jmenovaný provozní ředitel, který se stará o jeho bezproblémový provoz (dále jen jako "správce").

4. Parkování je povoleno pouze na místech vyhrazených pro zákazníky BB ARENY. Parkoviště ani dopravní prostředky nejsou hlídány, resp. střeženy. Parkující jsou povinni respektovat pokyny správce či oprávněných osob a parkovat s ohledem na ostatní zákazníky. Provozovatel je oprávněn na svých parkovacích plochách zpoplatnit parkování motorových vozidel osob, které nevyužívají služeb BB ARENY, případně nechat špatně parkující vozidlo na náklady majitele odstranit.

III. Návštěvní a provozní pokyny

1. Osoby, které budou využívat tohoto zařízení - zákazníci, návštěvníci a nájemci (dále jen jako " uživatelé") musí bezpodmínečně dodržovat pokyny uvedené v tomto návštěvním a provozním řádu, pokyny správce sportoviště, řídit se příslušnými paragrafy občanského zákoníku a ostatních souvisejících zákonů vztahující se k této činnosti. Provozovatel v žádném případě nenese zodpovědnost za újmu na zdraví, způsobenou škodu a další negativní následky způsobené uživatelem. Uživatel sportuje na vlastní nebezpečí.

2. Uživatel užívá toto sportoviště pouze k účelu, pro který bylo zbudováno. Z technických a ekonomických důvodů není možné zajistit trvalý dohled správce po celou dobu provozu. Proto upozorňujeme uživatele, aby ve vlastním zájmu zkontrolovali stav sportoviště ještě před zahájením hry a na případné nedostatky ihned upozornili recepci, jinak se vystavují nebezpečí, že po nich bude vymáhána úhrada za vzniklou škodu.

3. Uživatel je povinen neprodleně nahlásit škodu, kterou svým jednáním způsobil, na recepci sportoviště, která tuto záležitost předá k dořešení správci, resp. majiteli.

4. Uživatel vstupem do areálu BB ARENY bere na vědomí, že v objektu BB ARENY je provozovatelem rozmístěn, v oprávněném zájmu provozovatele i ostatních uživatelů provozován a užíván kamerový systém, který slouží toliko k ochraně majetku, života a zdraví uživatelů a dále také k ochraně majetku provozovatele BB ARENY. Vstupem do zařízení vyslovuje uživatel svůj souhlas s takto prováděným monitorováním a záznamem, který není provozovatelem dále zpracováván. Provozovatel prohlašuje, že kamerový systém je v objektu rozmístěn zásadně jen tak, aby byla chráněna práva uživatelů a nedošlo k nadměrnému zásahu do jejich soukromí, avšak současně tak, aby byl účinně chráněn tamtéž se nacházející majetek provozovatele. Správcem dat získaných z kamerového systému je provozovatel, který zabezpečuje také běžný provoz tohoto systému.

5. Uživatel vstupuje na sportoviště po uhrazení poplatku a se začátkem hrací doby. Před započetím sportování je uživatel povinen se seznámit s Návštěvním a provozním řádem sportovního areálu BB ARENA. Po skončení hrací doby uvede uživatel sportoviště do původního stavu a veškerý vyprodukovaný odpad uklidí do instalovaných odpadkových košů. Poté sportoviště neprodleně opustí.

6. Uživatel je povinen používat pouze takovou výstroj a výzbroj, která neohrožuje bezpečnost jeho osoby ani ostatních účastníků a nepoškozuje sportovní povrch ani ostatní zařízení sportoviště. Zejména musí mít čistou a k zamýšlenému sportu vhodnou sportovní obuv, která je určena do haly, tzn. pro daný povrch a není znečištěná či poškozená (blátem, prachem, zadřenými kamínky apod.…).

7. Uživatel má zakázáno používat zařízení sportoviště k jiným účelům, než je určeno, stejně tak zařízení ničit či odnášet.

8. Na hrací plochu je zakázáno nosit jídlo, nedostatečně proti rozlití zabezpečené tekutiny i další tam nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost ostatních tam se nacházejících osob nebo poškodit či znečistit hrací plochu nebo zařízení BB ARENY. Zakázáno je také šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky a zábradlí, či jiné součásti zařízení BB ARENY.

9. Uživatel se chová podle pravidel slušného chování tak, aby neomezoval ostatní uživatele (zejm. hlukem apod. ...).

10. Uživatelé vstupují na sportoviště v příslušném počtu pro daný druh sportu, ostatní osoby mají vstup povolen pouze do označených nebo společných prostor.

11. Zakazuje se donáška občerstvení v jiných než plastových uzavíratelných a bezpečně zajištěných nádobách.

12. Je zakázáno znečišťovat vnitřní či venkovní prostory BB ARENY.

13. Osobní věci, které uživatel ve sportovním areálu BB ARENA zapomene, budou v úschově na recepci po dobu 1 měsíce, kdy se o ně uživatel může přihlásit. Poté budou bez dalšího zlikvidovány.

14. Osobám, které jsou pod vlivem alkoholu, návykové látky apod. je vstup na sportoviště přísně zakázán.

15. V areálu sportoviště je přísně zakázána konzumace alkoholických nápojů (mimo vymezený prostor kavárny), návykových látek a podobně, zákaz se vztahuje i na kouření. V BB ARENĚ platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, stejně tak je zakázáno tamtéž vnášet hořlaviny, výbušiny, zbraně střelivo, plynové láhve či jiné obdobně potenciálně nebezpečné předměty a jakkoliv tam s nimi nakládat.

16. Děti navštěvují zařízení a v něm sportují zásadně vždy v doprovodu trenérů zde akreditovaných sportovních oddílů či v doprovodu jejich rodičů, kteří nesou odpovědnost za jejich bezpečnost, chování a jimi případně v zařízení způsobenou škodu v době jejich přítomnosti zde.

17. Vodění psů, koček a jiných zvířat do prostoru sportoviště není dovoleno.

18. Vnášení cizích předmětů do sportovní ho areálu je zakázáno - zejm. skleněných předmětů, jízdních kol, koloběžek a podobného sportovního náčiní… . Jízdní kola apod. je možné odložit ve venkovním prostoru, který je k tomu určen. Není dovoleno opírání jízdních kol o oplocení.

19. Všichni uživatelé jsou povinni dodržovat veškeré právní předpisy, týkající se sportovních a tělovýchovných zařízení (PO a BOZP). Kromě činnosti, na které je vydán písemný příkaz, platí v objektu přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm.

20. Provozovatel vyhrazuje jako místo určené pro odkládání cenností či jiných majetkových hodnot, např. peněz, platebních karet, mobilních telefonů, klenotů, klíčů od vozidel, ... (dále jen jako "cennosti") uzamykatelný trezor v zázemí recepce. Umístění cenností do trezoru není jejich převzetím do úschovy ze strany provozovatele (provozovatel odpovídá za cennosti jen do výše stanovené právním předpisem).

21. Správce nebo jím stanovená osoba je oprávněna okamžitě ukončit užívání sportoviště či vykázat všechny osoby, které nedodržují tento návštěvní a provozní řád, svojí činností ohrožují bezpečnost svoji nebo jiných uživatelů nebo kteří poškozují majetek a zařízení areálu, a to bez jakékoliv náhrady za případný nevyužitý čas. V případě škody, způsobené nedodržením návštěvního a provozního řádu, bude provozovatelem vymáhána její náhrada.

22. Provozovatel je oprávněn vyloučit na blíže neurčenou dobu osoby, které se opakovaně dopustí porušení podmínek sportoviště nebo za toto porušení nesou odpovědnost.

23. Důležitá telefonní čísla:

a. Kontakt na provozovatele haly a jím pověřenou osobu: +420 603 794 042

b. Hasiči: 150

c. První pomoc: 155

d. Policie ČR: 158

e. Tísňová linka (integrovaný záchranný systém ČR): 112

IV. Rezervace, rezervační systém a správa osobních údajů

1. Rezervace termínu k využití BB ARENY je možná pouze zákazníkům, kteří jsou registrováni v rezervačním systému. Zákazník se může do rezervačního systému zaregistrovat sám na webových stránkách www.bbarena.cz nebo prostřednictvím recepce.

2. Při rezervaci uživatel (zákazník) vloží do rezervačního systému (prostřednictvím webového rozhraní: www.bbarena.cz, po přesměrování na portál rezervačního systému https://rezervace.bbarena.cz/) své jméno, příjmení, telefonní číslo a svoji e – mail adresu. Vložením těchto údajů do rezervačního systému, či jejich předáním zaměstnancům provozovatele při vstupu do zařízení uživatel vyslovuje svůj souhlas s jejich zpracováním, přičemž správcem těchto údajů ve smyslu příslušného Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů se v tuto chvíli stal provozovatel BB ARENY.

3. Rezervace uživatel objednává pomocí on-line rezervačního systému (na webových stránkách www.bbarena.cz ), případně na recepci sportoviště (osobně či telefonicky) nebo pomocí emailu na výše uvedených emailových adresách.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit rezervaci na jiný kurt nebo do jiné haly ve stejném čase, aniž by měl povinnost o tom uživatele informovat, dále si vyhrazuje právo rezervaci zrušit bez udání důvodu a to minimálně 24 hodin předem. Tuto informaci sdělí uživateli buď emailem nebo telefonickým spojením na kontaktní údaje, které jsou uvedeny v rezervačním systému.

V. Platba

1. Uživatel je povinen uhradit poplatek za pronájem sportoviště či za zapůjčení sportovního náčiní před zahájením hry, a to v rámci předplatného (permanentka nebo depozit) nebo přímo na recepci v hotovosti či platební kartou. Recepce vydá na vyžádání uživateli potvrzení o úhradě.

2. Platba je také možná prostřednictvím faktury, na základě smlouvy uzavřené mezi provozovatelem a uživatelem.

3. Zapůjčený majetek (klíčky od skříněk, rakety, ...) bude poskytnut oproti vratné záloze 100,- Kč a bude vrácen zpět na recepci do 15 minut po ukončení sjednané doby užívání kurtů, jinak vratná záloha propadá ve prospěch provozovatele.

4. Při ztrátě, poškození či zničení zapůjčeného majetku kryje vratná záloha náhradu a propadá tak ve prospěch provozovatele. Za poškození náčiní se nepovažuje opotřebení provozem jako např. uvolněná omotávka, prasklý výplet, ... .

5. Cena předplatného, poplatky za pronájem sportoviště a půjčovné jsou uvedeny v ceníku BB ARENY. Tento ceník je uživatelům k dispozici na recepci a na webových stránkách www.bbarena.cz .

6. Rezervaci není možné udělat bez vloženého depozitu, který musí být v takové výši, aby kryl hodnotu rezervace.

VI. Storno podmínky

1. Uživatel může zrušit rezervaci bez omezení nejpozději osm hodin před jejím začátkem, a to buď telefonicky na recepci, emailem nebo prostřednictvím rezervačního systému. Pokud je rezervace zrušena po stanoveném limitu nebo je zmeškaná či nevyužitá, je na to zákazník upozorněn a je po něm požadováno zaplacení rezervace.

2. Úhrada poplatku, který se vztahuje k nevyčerpané, nevyužité či pozdě zrušené rezervaci se uživateli nevrací.

VII. Závěrečná ustanovení

Tento Návštěvní a provozní řád nabývá platnosti od 1. 9. 2017 a je k dispozici na recepci, v zádveří BB ARENY a na webových stránkách www.bbarena.cz .Provozovatel si vyhrazuje právo tento řád upravit a případně i doplnit na základě poznatků a zkušeností, které se vyskytnou během provozu.

Zdeněk Coufal

Ředitel BB Areny